Wysoki kontrast         A A A

  Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET S.A.
    Dzisiaj jest 2022-08-11  
 

Statut

STATUT  SPÓŁKI  AKCYJNEJ:


pod firmą Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej

„TRANS-NET” Spółka Akcyjna w Policach.

 

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA  OGÓLNE

 

§  1. Firma:  „Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej

        „TRANS-NET” Spółka Akcyjna w Policach.

        Spółka może używać skrótu „TRANS-NET” S.A.

§  2. Siedzibą Spółki jest miasto Police.

§  3. Założycielem Spółki jest Gmina Police. Spółka powstaje w wyniku likwidacji

        Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Policach.

§  4. Podstawą działania Spółki są przepisy Kodeksu spółek handlowych i postanowienia

        niniejszego Statutu..

§  5. Z chwilą wpisania do rejestru sądowego Spółka uzyskuje osobowość prawną.

§  6. Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

§  7. Czas trwania Spółki nie jest ograniczony.

 

 

Rozdział II

PRZEDMIOT   DZIAŁALNOŚCI  SPÓŁKI

 

§  8. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1)                 02.20.Z – pozyskiwanie drewna

2)                 02.40.Z – działalność usługowa związana z leśnictwem,

3)                 35.14.10.0 – usługi związane z handlem energią elektryczną,

4)                 37.00.Z - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków,

5)                 38.11.Z – zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,

6)                 38.12.Z – zbieranie odpadów niebezpiecznych,

7)                 38.21.Z – obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,

8)                 39.00.Z – działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana                   z gospodarką odpadami

9)                 41.10.Z – realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,

10)             41.20.Z – roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych                                                 i   niemieszkalnych

11)             42.11.Z – roboty związane z budową dróg i autostrad,

12)             42.12.Z – roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,

13)             42.13.Z – roboty związane z budową mostów i tuneli,

14)             42.21.Z – roboty związane z budową rurociągów przemysłowych i sieci

rozdzielczych,

15)             42.22.Z – roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,

16)             42.91.Z – roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,

17)             42.99.Z -  roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej

i wodnej, gdzie indziej nieklasyfikowane,

18)             43.11.Z – rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,

19)             43.12.Z – przygotowanie terenów pod budowę,

20)             43.13. Z – wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,

21)             43.21.Z – wykonywanie instalacji elektrycznych,

22)             43.22.Z – wykonywanie instalacji wodno – kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych                   i klimatyzacyjnych,

23)             43.29.Z – wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,

24)             43.31.Z – tynkowanie,

25)             43.32.Z – zakładanie stolarki budowlanej,

26)             43.33.Z – posadzkarstwo; tapetowanie i oblicowywanie ścian,

27)             43.34.Z – malowanie i szklenie,

28)             43.39.Z – wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,

29)             43.91.Z – wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,

30)             43.99.Z – pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej nieklasyfikowane,

31)             45.20.Z – konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem

motocykli,

32)             45.32.Z  - sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych                    z wyłączeniem motocykli,

33)             46.49.Z  – sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego,

34)             46.69.Z – sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń,

35)             46.73.Z – sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia 

sanitarnego,

36)             47.19.Z –  pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych

sklepach

37)             47.99.Z – pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami

i targowiskami,

38)             49.41.Z - transport drogowy towarów,

39)             52.21.Z – działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,

40)             66.21.Z – działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat,

41)             68.20.Z – wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi i dzierżawionymi,

42)             71.20.B – pozostałe badania i analizy techniczne,

43)             77.12.Z - wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli,

44)             77.32.Z  –wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

45)             81.21.Z  – niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych,

46)             81.29.Z – pozostałe sprzątanie (zamiatanie i oczyszczanie ulic, dróg i placów),

47)             81.30.Z  – działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni,

48)             96.09.19.0 – pozostałe różnorodne usługi, gdzie indziej niesklasyfikowane.

 

§8a. Realizowane przez Spółkę zadania własne Gminy Police są zadaniami użyteczności publicznej.

 

 

Rozdział III

KAPITAŁ  SPÓŁKI

 

§   9. Mienie, którym dysponował na dzień 31.12.1991 r. Zakład Oczyszczania Miasta

         zlikwidowanego Rejonowego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej                                                    

         i Mieszkaniowej w Policach, stanowi kapitał własny Spółki.

§ 10. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1.513.350 zł. (jeden milion pięćset trzynaście

         tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 30.267 (trzydzieści tysięcy

         dwieście sześćdziesiąt siedem) akcji imiennych o wartości nominalnej po 50 zł

         (pięćdziesiąt złotych) każda akcja w tym:

         a) 2006 (dwa tysiące sześć) akcji pierwszej emisji serii A od numeru A 0001 ( zero

             zero  zero jeden) do numeru A 2006 (dwa tysiące sześć) 

         b) 2662 (dwa tysiące sześćset sześćdziesiąt dwie) akcje drugiej emisji serii B

             od numeru B 0001 (zero zero zero jeden) do numeru B 2662 (dwa tysiące sześćset

             sześćdziesiąt dwa),

         c) 17799 (siedemnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji trzeciej

             emisji C od numeru C 0001 (zero zero zero jeden) do numeru C 17799 (siedemnaście

             tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć).

         d) 7800 (siedem tysięcy osiemset) akcji czwartej emisji serii D od numeru D 0001 (zero

            zero zero jeden) do numeru D 7800 (siedem tysięcy osiemset).

 

§ 11. Kapitał własny Spółki, który nie wchodzi w skład kapitału zakładowego, stanowi kapitał  

         zapasowy Spółki.

§ 12. Wszystkie akcje Spółki należą do Gminy Police.

§ 13. Skreślony.

§ 14. 1. Akcje są zbywalne.

         2. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Zarządu Spółki.

§ 15. Akcjonariuszem jest osoba wpisana do księgi akcyjnej oraz osoba posiadająca akcję na

         okaziciela.

§ 16. Udostępnienie pracownikom akcji Spółki posiadanych przez Gminę Police zostanie

         dokonane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

 

Rozdział IV

ORGANY  SPÓŁKI

 

Z a r z ą d

 

§ 17. 1. Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

         2. Funkcje Zarządu spełnia Prezes Zarządu, będący zarazem Dyrektorem Spółki.

§ 18. 1. Prezesa Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki.

         2. Prezesem Zarządu może być akcjonariusz lub osoba spoza grona akcjonariuszy.

         3. Prezes pierwszego Zarządu jest powołany na 2 lata, natomiast następnych Zarządów –

             na pięć lat.

         4. Prezes Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez organ, który go powołał.

             Odwołanie nie narusza roszczeń Prezesa ze stosunku pracy.

§ 19. Prezes Zarządu, będący zarazem Dyrektorem Spółki powołuje i odwołuje Zastępców

         Dyrektora Spółki i głównego księgowego oraz ustanawia pełnomocników Spółki.

§ 20. 1. Prezes Zarządu kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz (w sądzie                                   

            i poza sądem).

         2. Prezes Zarządu podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki, jeżeli nie zostały

             one zastrzeżone przepisami prawa lub postanowieniami statutu do kompetencji

             Walnego Zgromadzenia albo Rady Nadzorczej.

         3. Czynności prawnych w sprawach majątkowych Spółki dokonuje jednoosobowo

             Prezes Zarządu, będący zarazem Dyrektorem Spółki.

         4. Zastępcy Dyrektora i pełnomocnicy Spółki dokonują czynności prawnych w

             granicach pełnomocnictw udzielonych im przez Prezesa Zarządu.

§ 21. W umowach i sporach między Spółką a Prezesem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada

         Nadzorcza.

§ 22. Skreślony.

 

R a d a      N a d z o r c z a

 

§ 23. 1. Rada Nadzorcza składa się z 3 (trzech) do 6 (sześciu) członków.

         2. 2 (dwóch) członków Rady Nadzorczej wybierają pracownicy Spółki.

         3. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być członkowie Zarządu, likwidatorzy oraz

             pracownicy zajmujący stanowiska głównego księgowego, radcy prawnego,

             kierownika zakładu lub stanowiska podlegające bezpośrednio Prezesowi Zarządu.

         4. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na jeden rok, zaś następnych rad            

             - na wspólną trzyletnią kadencję.

§ 24. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego

         oraz Sekretarza.

§ 25. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy:

         1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego

             za ubiegły rok obrotowy,

         2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

         3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania ze swej

             działalności,

         4) wybór biegłego rewidenta w celu przeprowadzania badania sprawozdania

             finansowego Spółki,

         5) powoływanie i odwoływanie prezesa Zarządu,

         6) zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów Prezesa Zarządu, na okres

             nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,

         7) delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności

             Prezesa Zarządu, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące,

         8) wyrażenie zgody na nabycie nieruchomości lub innych środków trwałych za cenę

             przekraczającą jedną drugą części kapitału zakładowego,

         9) reprezentowanie Spółki w umowach pomiędzy Spółką a Prezesem Zarządu,

       10) opiniowanie wszelkich spraw i wniosków wymagających uchwały Walnego

             Zgromadzenia,

       11) badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników

             sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,

       12) przyjmowanie do wewnętrznych celów Spółki w formie uchwały jednolitego tekstu

             Statutu Spółki,

       13) wykonywanie innych obowiązków przewidzianych w przepisach i w niniejszym

             statucie.

§ 26. 1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy

             razy w roku obrotowym.

2. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu 

    środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

         3. Rada Nadzorcza działa w oparciu o regulamin pracy Rady Nadzorczej uchwalony

             przez Walne Zgromadzenie.

§ 27. 1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, przy

             obecności co najmniej 1/2 liczby członków.

         2. Uchwały Rady Nadzorczej są wpisywane do protokołu posiedzenia Rady.

         3. Uchwały Rady mogą zapadać na posiedzeniu zwołanym zgodnie z

             postanowieniami regulaminu, o którym mowa w § 26 ust. 3.

4. Rada nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu  środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podejmowana w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały oraz co najmniej ½ liczby członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały.

§ 28. Zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

§ 28 A. Tryb wyboru członków Rady Nadzorczej przez pracowników Spółki ustalają Związki

Zawodowe i Burmistrz Polic.

 

 

 

 

 

 

W a l n e    Z g r o m a d z e n i e

 

§ 29. Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Spółki.

§ 30. 1. Walne Zgromadzenie obraduje na zwyczajnych i nadzwyczajnych posiedzeniach.

         2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbywać się w ciągu 6 miesięcy po

             upływie każdego roku obrotowego w siedzibie Spółki.

         3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.

         4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy

             lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo akcjonariuszy przedstawiających

             co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego.       

         5. Jeżeli Zarząd nie zwoła zwyczajnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa

             w ust. 2, zaś nadzwyczajnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia

             złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 4, prawo zwołania Walnego Zgromadzenia

             przysługuje Radzie Nadzorczej.

§ 31. 1. Walne Zgromadzenie zwołuje się listami poleconymi, lub pocztą kurierską za

             pisemnym potwierdzeniem odbioru albo przez ogłoszenie w prasie.

         2. W zawiadomieniu o Walnym Zgromadzeniu należy podać datę, godzinę i miejsce

             oraz porządek obrad Zgromadzenia.

§ 32. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

    sprawozdania finansowego za ubiegły rok ,

         2) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich

             obowiązków,

         3) przeznaczenie zysku oraz określenie sposobu pokrycia strat,

         4) zmiana przedmiotu działalności Spółki,

         5) postanowienie dochodzenia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy

             zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu i nadzoru,

         6) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz

             ustanowienie na nim ograniczonego prawa rzeczowego,

         7) zbycie nieruchomości Spółki lub udziału w nieruchomości,

         8) ustalenie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej,

               9) ustalenie wynagrodzenia Prezesa Zarządu,

       10) ustalenie regulaminu pracy Rady Nadzorczej,

       11) emisja obligacji,

       12) zmiana statutu,

       13) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

             14) połączenie lub przekształcenie Spółki,

             15) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

             16) inne sprawy należące do kompetencji Walnego Zgromadzenia z mocy niniejszego

                   statutu lub przepisów prawa.

§ 33. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadać mogą tylko w sprawach objętych

             porządkiem obrad. 

         2. W sprawach nie objętych porządkiem obrad może być podjęta uchwała wówczas, gdy

             cały kapitał zakładowy jest reprezentowany, a nikt z obecnych na posiedzeniu nie

             sprzeciwił się podjęciu uchwały.

         3. Ograniczenia, o których mowa w ust. 1, nie dotyczą uchwał w sprawie zwołania

             nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz uchwał w sprawach porządkowych.

         4. Podmioty uprawnione do zgłoszenia wniosku o zwołanie Walnego Zgromadzenia

             mogą żądać umieszczenia w porządku obrad określonych spraw.

§ 34. 1. Właściciele akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia                                             

             w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień

             przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

         2. Akcje na okaziciela dają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli

             zostaną złożone w Spółce przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia.

             Zamiast akcji mogą być złożone w Spółce zaświadczenia potwierdzające złożenie

             akcji u notariusza, w banku lub domu maklerskim. Zaświadczenie powinno

             wymieniać liczbę akcji oraz stwierdzać, że nie zostaną one wydane przed

             zakończeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 35. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem powinna być wyłożona w

         lokalu Zarządu lista akcjonariuszy uprawnionych do brania udziału w Zgromadzeniu.

         Lista obejmuje: imię i nazwisko (firmę) akcjonariusza, miejsce zamieszkania(siedzibę),

         liczbę, rodzaje i numery akcji, liczbę  przysługujących głosów. Listę podpisuje Zarząd.

§ 36. Walne Zgromadzenie prawidłowo zwołane jest ważne bez względu na liczbę

         reprezentowanych na posiedzeniu akcji.

§ 37. 1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny członek

             Rady Nadzorczej. Na każdym posiedzeniu wybiera się przewodniczącego 

             obrad spośród osób uprawnionych do brania udziału w Walnym Zgromadzeniu.

         2. Po wyborze przewodniczącego obrad sporządza się listę uczestników Walnego

             Zgromadzenia. Lista obejmuje: liczbę akcji, która przysługuje każdemu uczestnikowi

             oraz liczbę głosów przysługujących każdemu uczestnikowi. Listę podpisuje

             przewodniczący obrad.

§ 38. Każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu.

§ 39. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów (50%

             plus 1 głos) oddanych.

         2. Uchwały co do emisji obligacji, zmiany statutu, umorzenia akcji, obniżenia kapitału

             zakładowego, zbycia przedsiębiorstwa i rozwiązania Spółki zapadają bezwzględną                

             większością trzech czwartych głosów.

        3. Uchwały co do zmian statutu zwiększających świadczenia akcjonariuszy lub

            uszczuplające przyznane im osobiście prawa zgodnie z art. 354 K. s .h. wymagają

            zgody wszystkich akcjonariuszy, których dotyczą.

         4. Uchwały dotyczące zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają większością

             dwóch trzecich głosów. Głosowanie jest jawne i imienne.

             Skuteczność uchwały zależy od wykupienia akcji tych akcjonariuszy, którzy nie

             zgadzają się na zmianę. Uchwała wywołuje skutek także bez wykupienia akcji, jeżeli

             podjęta została przy obecności osób przedstawiających przynajmniej połowę kapitału

             zakładowego.

§ 40. 1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne.

         2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie

             członków organów Spółki lub likwidatorów, o pociągnięciu ich do odpowiedzialności

             oraz w sprawach osobowych.

        3. Tajne głosowanie zarządza się również w sprawach nie wymienionych w ust. 2, jeżeli

             żąda tego choćby jeden z akcjonariuszy obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 41. 1. Uchwały Walnego Zgromadzenia protokołowane są przez notariusza pod rygorem

             nieważności.

         2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego

             zdolność podejmowania uchwał, podjęte uchwały, liczbę głosów oddanych za każdą

             uchwałą, zgłoszone sprzeciwy.

         3. Do protokołu dołącza się dokumenty dotyczące zwołania Walnego Zgromadzenia

             oraz listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia.

         4. Wypis z protokołu Zarząd wnosi do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą

             przeglądać księgę protokołów, mogą też żądać wydania poświadczonych przez

             Zarząd odpisów uchwał.

 

 

Rozdział V

DZIAŁALNOŚĆ  GOSPODARCZA  SPÓŁKI.

 

§ 42. Strukturę organizacyjną Spółki oraz system kontroli wewnętrznej określa regulamin

         organizacyjny Spółki wydany przez Zarząd.

§ 43. 1. Rachunkowość Spółki prowadzona jest wg zasad określonych w ustawie o

             rachunkowości Kodeksie spółek handlowych oraz zgodnie z przepisami

             szczególnymi. Za prawidłowe prowadzenie rachunkowości odpowiada Zarząd.

         2. Rokiem obrachunkowym Spółki jest rok kalendarzowy.

         3. Zarząd zobowiązany jest w ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrachunkowego

             sporządzić i złożyć organom nadzorczym sprawozdanie finansowe za rok ubiegły

             oraz sprawozdanie z działalności Spółki. Dokumenty te podpisuje Prezes Zarządu.

§ 44. Czysty zysk Spółki przeznaczony jest na:

      1. zwiększenie kapitału zakładowego,

      2. inwestycje Spółki,

      3. zasilenie funduszów celowych

      4. inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 44a.Spółka wykonuje zobowiązania pieniężne Spółki wobec akcjonariusza z przysługującego mu prawa z akcji bez pośrednictwa podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.

§ 44b. Z dniem 01 stycznia 2017 roku wyłącza się prawo pobierania zysku przez akcjonariuszy Spółki (dywidendy) w okresie powierzenia Spółce wykonywania zadań użyteczności publicznej; w tym okresie zysk netto Spółki nie będzie dzielony ani wypłacany akcjonariuszom.

 

 

 

Rozdział VI.

POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

 

§ 45.1. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od Spółki są publikowane w

            Monitorze Sądowym i Gospodarczym, chyba że ustawa stanowi inaczej.

         2. Ogłoszenia Spółki wywiesza się ponadto w jej siedzibie.

§ 46. W sprawach nie uregulowanych statutem stosuje się przepisy Kodeksu spółek

         handlowych oraz przepisy szczególne dotyczące działalności spółek akcyjnych.

 

 

 

 

 

_________
Ilość odwiedzin obecnej strony: 52
_________
Zmodernizowane: 2022.05.30 Przez: Anna Baran